Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 27 mei 2014

1. Definities
  • BVCM: Onder BVCM Collections B.V. wordt in deze algemene voorwaarden zowel BVCM B.V. te Amsterdam verstaan, als BVCM Antilia N.V. te Curaçao, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt aangegeven.
  • Opdracht: De overeenkomst tussen BVCM en de Opdrachtgever, waarbij BVCM zich inspant bepaalde diensten te leveren ten behoeve van de Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BVCM een overeenkomst (van Opdracht) heeft gesloten en voor wie BVCM zich inspant die Opdracht uit te voeren.
2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen BVCM en Opdrachtgever.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor BVCM slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.3. BVCM is bevoegd een Opdracht te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.
2.4. BVCM levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor het ontbreken van een bepaald incassoresultaat.
2.5. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (OB te Curaçao), heffingen van overheidswege en andere kosten, tenzij anders aangegeven.
2.6. Indien voor een goede uitvoering van de Opdracht is vereist dat een derde dient te worden ingeschakeld, is BVCM daartoe gerechtigd en is Opdrachtgever verplicht de kosten daarvan conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden aan BVCM te voldoen.
2.7. Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de incasso-opdracht door BVCM aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.
2.8 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met BVCM een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, of op andere wijze opgegeven opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk worden geaccepteerd.

3. Betalingsverplichtingen
3.1. Betaling van de door BVCM gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente gelijk aan 1,5% per maand verschuldigd.
3.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever na de vervaldag tevens aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 45,00 in het geval van BVCM Collections B.V. te Amsterdam en een minimum van Naf. 250,- in het geval van BVCM Antilia N.V. te Curaçao.
3.4. BVCM mag altijd openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van de Opdrachtgever te vorderen heeft verrekenen met tegenvorderingen van de Opdrachtgever op BVCM, uit welke hoofde ook.
3.5. BVCM is gerechtigd een voorschotbetaling aan Opdrachtgever te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat Opdrachtgever deze voorschotbetaling heeft gedaan.

4. Bewijs- en Gegevensverstrekking
4.1. De Opdrachtgever verplicht zich jegens BVCM om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan.
4.2. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.
4.3. De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie worden door BVCM doorberekend aan de Opdrachtgever tegen de overeengekomen prijzen.
4.4. De Opdrachtgever zal onverwijld aan BVCM mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de Opdrachtgever en de schuldena(a)r(es) dan wel relevante derden.
4.5. De Opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met BVCM, afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.

5. Geïncasseerde bedragen
5.1. Dossiers welke 1 dag eerder in behandeling zijn genomen en waarvan de volgende dag voor 10.00 uur een reguliere betaling van de gehele hoofdsom wordt gemeld (met uitzondering van verrekening en telefonische betaling) wordt kosteloos gesloten in het kader van de 24-uurs coulance.
5.2. Over de geïncasseerde bedragen is opdrachtgever de overeengekomen incassoprovisie aan BVCM verschuldigd. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan Opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door de Opdrachtgever sedert de datum van de incassoopdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.
5.3. BVCM zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldena(a)r(es).
5.4. De door BVCM geïncasseerde bedragen worden, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, in principe eenmaal per maand aan de Opdrachtgever betaalbaar gesteld tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.5. Voor BVCM en BVCM Antilia N.V. te Curaçao geldt dat eventueel te ontvangen deelbetalingen maandelijks worden overgemaakt onder aftrek van het overeengekomen provisiepercentage en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. BVCM is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.
5.6. Indien de Opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de Opdracht voortijdig te beëindigen, zal Opdrachtgever aan BVCM de volledig overeengekomen incassoprovisie, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn.
5.7 Betalingen door BVCM geschieden in Nederlandse valuta tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5.8 Voor ontvangsten in buitenlandse valuta houdt BVCM bij afrekening de koers van de dag van ontvangst aan.

6. Provisie
6.1. De Opdrachtgever is aan BVCM verschuldigd de tarieven (provisie) volgens de reguliere Incasso Overeenkomst van BVCM, met inachtneming van hetgeen in artikel 5 van de algemene voorwaarden is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
6.2. Alle bedragen zijn exclusief BTW (OB te Curaçao) en te maken kosten.
6.3. BVCM is gerechtigd provisie te berekenen in gevallen dat er zaken /dossiers worden geretourneerd.
6.4. BVCM behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen na drie maanden na het sluiten van de Opdracht, welke tevens geldt voor de lopende opdrachten. BVCM zal Opdrachtgever tijdig voor de ingangsdatum de nieuwe tarievenlijst toezenden.
6.5. In het geval BVCM Antilia B.V. te Curaçao en/of haar agenten extra kosten van de debiteur innen boven de hoofdsom en de rente, dan komen deze kosten toe aan BVCM en/of haar agenten en strekken deze geïncasseerde kosten niet in mindering op de overeengekomen tarieven conform de meest recente tarievenlijst.

7.Gerechtelijke Procedure
7.1. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal BVCM hiervoor aan Opdrachtgever toestemming vragen.
7.2. Slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en een ontvangen voorschot terzake zal BVCM de gewenste procedure aanvangen.
7.3. Alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, advocaatkosten etc.) komen voor rekening van de opdrachtgever.
7.4. Het nemen van rechtsmaatregelen zal niet eerder plaatsvinden, dan nadat de schuldenaar door BvCM in ieder geval eenmaal schriftelijk tot betaling is gesommeerd, tenzij bijzondere omstandigheden het nemen van gerechtelijke maatregelen terstond noodzakelijk maken.

8. Opschorting
8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is BVCM gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en behoudt BVCM het recht schadevergoeding te vorderen.
8.2. BVCM is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van haar werkzaamheden op deze grond.

9. Ontbinding
9.1. Indien de opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is BVCM gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.
9.2. In geval van ontbinding is de opdrachtgever aan BVCM provisie over het totaal van eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd.

10. Oninbaarheid
10.1. Het staat het BVCM vrij een Opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid.
10.2. De opdrachtgever is in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel (deels) geïncasseerde bedrag.

11.Klachttermijn
11.1. De opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door BVCM verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan BVCM kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken. 11.2. De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 11.1 bedoeld.
11.3. Indien en voor zover de opdrachtgever naar het oordeel van BVCM terecht reclameert, is BVCM bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.
11.4. Indien de opdrachtgever niet binnen de door artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Indien BVCM aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
12.2. De aansprakelijkheid van BVCM voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan provisie aan de opdrachtgever in rekening zou kunnen worden gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door BVCM aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BVCM in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BVCM. Onder BVCM zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
12.3. BVCM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.
12.4. BVCM is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BVCM.
12.5. BVCM is overigens steeds bevoegd de schade van de Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
12.6. BVCM Antilia N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.
12.7. De opdrachtgever vrijwaart BVCM voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door BVCM uitgevoerde opdracht en is verplicht aan BVCM te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

13. Vervaltermijn
13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat BVCM de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurdonverwijld schriftelijk aan BVCM kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

14. Verrekening
14.1. De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij BVCM haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

15. Conversie
15.1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
15.2. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

16. Concernclausule
16.1 De opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk toestemming aan BVCM om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de opdracht, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een dochtermaatschappij en/of groepsmaatschappij van BVCM en/of aan een vennootschap waarvan BVCM de directie voert.

17. Toepasselijk recht en rechtskeuze BVCM Collections B.V. te Amsterdam
17.1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen BVCM Collections B.V en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Amsterdam kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

18. Toepasselijk recht en rechtskeuze BVCM Antilia N.V. te Curaçao
18.1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen BVCM Antilia N.V. en Opdrachtgever is Nederlands Antilliaans recht van toepassing.
18.2. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten