Op al onze diensten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden hier lezen.

1. Definities
BVCM People: Bureau voor Credit Management People B.V. te Amsterdam Credit Professional: Iedere natuurlijke persoon (medewerker) die namens BVCM People de in de overeenkomst beschreven Opdracht zal uitvoeren. Opdracht:  De schriftelijke overeenkomst tussen BVCM People en de Opdrachtgever, waarbij BVCM People zich verbindt bepaalde taken te vervullen ten behoeve van de Opdrachtgever. Opdrachtgever:  De natuurlijke -of rechtspersoon voor wie BVCM People zich inspant de Opdracht uit te voeren met een Credit Professional van BVCM People.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen BVCM People en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door de directie van BVCM People. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele andere Algemene Voorwaarden, die door de Opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Vrijblijvendheid offertes en tot standkoming van opdrachten
3.1. Alle offertes en kostenopgaven van BVCM People zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
3.2. Een Opdracht tussen BVCM People en Opdracht-gever komt  tot stand  op de navolgende wijze en tijdstippen: 
 • hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Opdrachtgever mondeling of schriftelijk een opdracht aan BVCM People heeft verstrekt;
 • hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop BVCM People aan Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft toegestuurd en BVCM People de voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen; 
 • hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop BVCM People aan Opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft toegestuurd (doch Opdrachtgever de opdrachtbevestiging niet voor akkoord ondertekend aan BVCM People heeft geretourneerd, terwijl Opdrachtgever inmiddels daadwerkelijk de medewerker van BVCM People heeft ingehuurd).  Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een ander wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

4. Kosten
4.1. Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door BVCM People uitgevoerde opdrachten zal Opdrachtgever aan BVCM People een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst. De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting. (BTW)
4.2. De vergoeding die Opdrachtgever aan BVCM People is verschuldigd, is gebaseerd op de overeengekomen arbeidsomvang, waarbij Opdrachtgever verplicht is, behoudens verlof en/of ziektedagen, om de medewerker van BVCM People voor 40 uur per week (5 dagen van 8 uur per dag) in te huren, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Niet gewerkte uren worden gefactureerd en dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Het (uur)tarief zal jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met het prijsindexcijfer volgens het CBS.
4.3. Het uurtarief wordt door BVCM People vastgesteld en mede bepaald aan de hand van de opdracht, welke van de Opdrachtgever wordt verkregen.
4.4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen van 8 uur, tijdens de gebruikelijke kantooruren en exclusief eventuele pauzes, met een maximum van 40 uur per week. Daarbuiten vallende werkzaamheden worden beschouwd als overwerk. Overwerk mag alleen in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd. Toestemming van BVCM People is vereist indien het overwerk meer bedraagt dan één uur per dag en/of meer dan 4 uur per week. 
4.5. Voor overwerk gelden de volgende toeslagen:
 • 150%: meer dan 40 uur per week 
 • 200%: zaterdag, zondag en feestdagen

4.6. De in de overeenkomst genoemde prijzen/tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten. Het aantal kilometers, wordt gedeclareerd tegen Euro 0,34 per kilometer woon-werkverkeer. Naast een vergoeding voor de te rijden kilometers kan ook een vergoeding voor reistijd en/of verblijfskosten worden overeengekomen, indien noodzakelijk.
4.7. BVCM People zal gedurende de loop van de overeenkomst een weekurenstaat doen bijhouden van de Credit Professional van BVCM People, die als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de door de Credit Professional van BVCM People verrichte werkzaamheden.

5. Betaling
5.1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever te allen tijde gehouden de facturen van BVCM People te voldoen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, in de valuta als in de factuur is aangegeven, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De betaaldatum is de datum van bancaire bijschrijving bij BVCM People.
5.2. Opdrachtgever tekent op de eerste werkdag en uiterlijk de derde dag na afloop van elke werkweek de weekstaat voor akkoord. De Opdrachtgever is verplicht erop toezien dat op deze weekstaten het juiste aantal uren, overuren, reisuren, gereden kilometers en gemaakte onkosten is ingevuld. Door ondertekening van de weekstaten worden de werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdracht goedgekeurd en aanvaard. De Credit Professional stuurt de ondertekende weekstaat aan BVCM People. Jegens de Opdrachtgever, die zijn verplichtingen ingevolge dit artikel niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van voor betrokken partijen bindend bewijs ten aanzien van de gewerkte uren en gemaakte kosten door de gedetacheerde werknemer en ook bij verschil tussen de bij BVCM People ingeleverde weekstaat en het door de Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij de BVCM People ingeleverde weekstaat voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem/haar is toe te rekenen. In geval van bezwaren  is de Opdrachtgever verplicht uiterlijk de derde dag na  afloop van elke werkweek een schriftelijk bezwaar in te dienen. 5.3. BVCM People zal Opdrachtgever na afloop van iedere week en bij het einde/na beëindiging
van de overeenkomst een factuur sturen waarin de vergoeding van de Credit Professional van BVCM People wordt gespecificeerd.  5.4. Na het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel 5.1. gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan aan BVCM People een rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het nog openstaande bedrag. 
5.5. Zowel de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van door BVCM People niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde hoofdsom. In het geval Opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld, komt Opdrachtnemer tevens in aanmerking voor vergoeding van gerechtelijke kosten.
5.6. Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair ter voldoening van de in lid 4 van dit artikel 5 bedoelde verschuldigde rente en voorts van de in lid 5 van dit artikel 5 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

6. Detachering
6.1. De Opdrachtgever verstrekt aan BVCM People nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaatsen en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Credit Professional alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. BVCM People relateert deze door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen aan de hoedanigheden, capaciteiten en beschikbaarheid van de voor Detachering in aanmerking komende krachten. Op die basis bepaalt BVCM People naar beste kunnen welke Credit Professional ingevolge de Opdracht wordt voorgesteld.  Binnen het hier aangeven kader is BVCM People geheel vrij in de keuze van de Credit Professional die betreffende de opdracht wordt voorgedragen.
6.2. Vakanties, afwezigheid door herscholingscursussen of bijscholingscursussen en andere vrije dagen van de Credit Professional, anders dan op de hierna vermelde feestdagen, vinden plaats na overleg met Opdrachtgever, waarbij rekening wordt gehouden met het voortgang van de Opdracht.
6.3. Onder feestdagen wordt verstaan: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, Koninginnedag, hemelvaart, 2e pinksterdag, 1e kerstdag en 2e kerstdag. Geen betaling is verschuldigd over de periode, gedurende welke door BVCM People geen werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever worden verricht als gevolg van verzuim, waaronder ziekte of vrije dagen van de Credit Professional.
6.4. De Opdrachtgever stelt de Credit Professional in de gelegenheid om in alle redelijkheid buitengewoon verlof op te nemen waartoe BVCM People als werkgever jegens zijn werknemer wettelijk verplicht is en/of gehoor te geven aan de door BVCM People verplicht gestelde, zonder dat op de Credit Professional de plicht rust deze uren bij de Opdrachtgever te compenseren.

7. Non concurrentiebeding en overige verplichtingen Opdrachtgever
7.1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, Credit Professionals/ Medewerkers van BVCM People of van ondernemingen waarop BVCM People ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, noch daarmee direct of indirect andersoortige zakelijke betrekkingen aangaan, tenzij met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van BVCM People.
7.2. Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat de Credit Professional op de hoogte is van het vertrouwelijke karakter hiervan, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.
7.3. Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen. Iedere betrokken Credit Professional dient op verzoek een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
7.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BVCM People aan een derde over te dragen. Voorts is het Opdrachtgever niet toegestaan de gedetacheerde in het buitenland te werk te stellen en/of aan een
derde ter beschikking te stellen, tenzij na voorafgaande schriftelijke toestemming van BVCM People.

8. Overeenkomst
8.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Een voor bepaalde tijd aangegane overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen duur van de overeenkomst.  Elke overeenkomst die BVCM People aangaat, is een inspanningsverbintenis.
8.2. In onderling overleg is verlenging van deze overeenkomst mogelijk, met dien verstande dat een dergelijke verlenging schriftelijk tussen partijen dient te worden overeengekomen.
8.3. Op opvolgende verlengingen is het bepaalde in artikel
8.2 van overeenkomstige toepassing.
8.4. Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is  overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden zonder opzegtermijn.
8.5. Aan een partij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van twee weken wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting ingevolge de overeenkomst. 
8.6. Een voor onbepaalde tijd aangegane overeenkomst kan slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaanden. 
8.7. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien:
A. BVCM People de Credit Professional niet meer aan Opdrachtgever ter  beschikking kan stellen als gevolg van omstandigheden buiten de macht van BVCM People gelegen, bijvoorbeeld ten gevolge van overheidsmaatregelen, in de meest ruime zin des woords, of doordat de arbeidsrelatie tussen BVCM People en de Credit Professional is geëindigd;
B. Opdrachtgever: 
 • surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt; 
 • zijn faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard; 
 • een verzoek indient tot toepassing van een schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen; 
 • zijn onderneming staakt; 
 • onder curatele of bewind wordt gesteld of anderszins; 
 • handelingsonbekwaam wordt  of overlijdt.

9. Vervanging
9.1. BVCM People streeft ernaar dat de bekwaamheid van de Credit Professional zoveel mogelijk voldoet aan de afgesproken functieklasse en zoveel mogelijk voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen, in verband met de te vervullen Opdracht zoals is omschreven in de overeenkomst.
9.2. BVCM People behoudt zich het recht voor om de Credit Professional  gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, voor een gedeelte of voor alle in de overeenkomst genoemde uren te vervangen door één of meerdere andere Credit Professionals.
9.3. Indien de Credit Professional gedurende 14 of meer aaneengesloten dagen wegens ziekte in de onmogelijkheid zal verkeren de overeengekomen werkzaamheden te verrichten zullen partijen in onderling overleg de gevolgen daarvan voor deze overeenkomst regelen.
9.4. Gedurende de opdracht wordt de Credit Professional in de gelegenheid gesteld de hem/haar toekomende vakantiedagen op te nemen. In geval een vakantieperiode van meer dan twee aaneengesloten weken wordt verlangd, zal daarvan tenminste een maand daaraan voorafgaand opgave worden gedaan. BVCM People zal bij een vakantieperiode langer dan twee aaneengesloten weken zich inspannen tot plaatsing van een vervangende Credit Professional van BVCM People indien de opdrachtgever dit wenst.
9.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9.4 zal BVCM People, indien het daar omschreven voorval zich voordoet, zich inspannen een gelijk-waardige vervanger voor de Credit Professional bij de Opdrachtgever te detacheren.
9.6. In geval van vervanging zal BVCM People daarvoor na voorafgaand overleg met Opdrachtgever steeds zo spoedig mogelijk zorgdragen. Bij dit overleg zal ook worden bepaald wanneer de vervanger met zijn werkzaamheden zal beginnen. BVCM People zal zich daarbij inspannen om de werkzaamheden dusdanig te laten continueren, dat dit zo min mogelijk van invloed is op de voortgang ervan. 
9.7. BVCM People streeft ernaar dat de vervanger zoveel mogelijk aan dezelfde kwalificaties voldoet als de oorspronkelijke Credit Professional. Indien een inwerkperiode noodzakelijk is, zal per geval vooraf in overleg worden bepaald, hoeveel dagen niet door BVCM People in rekening zullen worden gebracht.
 
10. Verplichtingen en aansprakelijkheid
10.1. BVCM People is niet aansprakelijk voor tijdens, door of in verband met deze overeenkomst toegebrachte schade, behoudens indien en voor zover de geleden schade door opzet of grove schuld van BVCM People  B.V. of haar eigen Credit Professionals of andere medewerkers is toegebracht.
10.2. De Opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en apparatuur waarmee de door BVCM People B.V. ter beschikking gestelde Credit Professional de arbeid verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de aan haar door BVCM People ter beschikking gestelde Credit Professional in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij de Opdrachtgever schade lijdt. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de door de Credit Professional of anders medewerker van BVCM People geleden schade als gevolg van enige tekortkoming ten aanzien van de in de vorige zin genoemde verplichting.
10.3. BVCM People is nimmer gehouden tot vergoeding van immateriële schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade van derden of welke andere schade dan ook. Voorzover BVCM People voor andere schade aansprakelijk mocht blijken te zijn, is de aansprakelijkheid van BVCM People voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding, die door BVCM People aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen de vergoeding in aanmerking wordt genomen die betrekking heeft op de laatste zes maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door BVCM People aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BVCM People in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans het bedrag van € 25.000,=. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BVCM People. Onder BVCM People zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haarmedewerkers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
10.4. BVCM People bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en nietondergeschikten voor wie gedragingen zij ingevolge de wetaansprakelijk is. 
10.5. Indien Opdrachtgever tekortschiet in haar verplichtingen is zij aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart BVCM People voor alle aanspraken die mogen ontstaan uit hoofde van deze verplichting.
10.6. BVCM People sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele koersverschillen, dan wel valuta verlies.
10.7. BVCM People is nimmer verplicht de wegen aan te geven waarlangs informatie door BVCM PEOPLE is of wordt ingewonnen.

11. Intellectuele eigendommen
11.1. De door de Credit Professional van BVCM People ten behoeve van de Opdracht vervaardigde en/of samengestelde programmatuur, documentatie en andersoortige informatie zijn het uitsluitende eigendom van Opdrachtgever. BVCM People of haar Medewerker kunnen echter niet worden beperkt in het gebruik van de opgedane ervaring, kennis en ideeën.
11.2. De Opdrachtgever vrijwaart BVCM People tegen alle aanspraken van derden ter zake van inbreuk op enig octrooirecht, schending van enig auteursrecht, dan wel soortgelijke overtredingen met betrekking tot de door de Opdrachtgever aan de Medewerker van BVCM People beschikbaar gestelde programmatuur, documentatie en andersoortige informatie. 

12. Vrijwaring
12.1. De Credit Professionals of andere medewerkers van BVCM People en/of door BVCM People voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf bij die overeenkomst partij.
12.2. De Opdrachtgever zal BVCM People haar Credit Professionals of andere medewerkers en de in artikel 12.1 bedoelde derden vrijwaren van alle aanspraken jegens BVCM People door anderen dan de Opdrachtgever zelf, tijdens, door of in verband met de uitvoering door BVCM People van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die
welke de Opdrachtgever zelf jegens BVCM People toekomen.
12.3. De Opdrachtgever vrijwaart BVCM People voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende schaden en verliezen die de Credit Professionals of andere medewerker toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die deze medewerkers zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaand jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of derden. 
12.4. In het bijzonder vrijwaart de opdrachtgever BVCM People voor schade van nabestaanden door het derven van levensonderhoud, voor zover die schade het gevolg is van letsel van werknemers van BVCM People en/ of overige bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de uitvoering van die overeenkomst zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.

13. Sociale en fiscale verplichtingen
13.1. BVCM People zal op verzoek van Opdrachtgever middels een accountantsverklaring aantonen dat terzake de door BVCM People voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden de loonheffing en sociale premies correct zijn ingehouden, aangegeven en afgedragen.
13.2. Voorzover uit de bedoelde accountantsverklaring blijkt dat BVCM People in gebreke is met de wettelijk verplichte afdrachten, is Opdrachtgever gerechtigd haar betalingen aan BVCM People tot het bedrag van de ontbrekende afdrachten in naam van BVCM People rechtstreeks te voldoen aan de Bedrijfsvereniging en/of de Belastingdienst.
13.3. Indien de Bedrijfsvereniging en/of de Belastingdienst een vordering instelt jegens Opdrachtgever terzake loonheffing, sociale premies en/of omzetbelasting welke volgens de Bedrijfsvereniging en/of de Belastingdienst beweerdelijk door BVCM People behoorden te worden afgedragen, zal BVCM People deze vordering, na overlegging van deugdelijke bewijsstukken door de Opdrachtgever, voor Opdrachtgever voldoen, danwel voor het gevorderde bedrag een bankgarantie laten stellen betaalbaar in naam van Opdrachtgever aan de Bedrijfsvereniging en/of Belastingdienst na onherroepelijke rechterlijke uitspraak dat de vordering is gegrond op een tekortkoming van BVCM People, waarna BVCM People door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd zal zijn tot het geheel naar eigen inzicht en voor eigen kosten voeren van overleg en verweer inzake deze vordering. De Opdrachtgever cedeert al haar rechten (restitutie, rente, schadevergoeding) op de Bedrijfsvereniging en/of Belastingsdienst uit hoofde van deze vordering aan BVCM People en zal de door BVCM People ingeschakelde accountant of advocaat voorzien van alle door deze terzake benodigde informatie.

14. Goed opdrachtgeverschap
14.1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Credit Professional bij de uitvoering van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
14.2. De Opdrachtgever verplicht zich al hetgeen te doen waartoe deze overeenkomst haar verplicht. Bovendien zal de Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de omstandigheden waaronder BVCM People zich verplicht de detachering uit te voeren niet inhoudelijk gewijzigd worden. De Opdrachtgever erkent dat de uitvoering van deze overeenkomst door BVCM People afhankelijk is van het tijdig en correct nakomen van haar verplichtingen door de Opdrachtgever en in het bijzonder afhangt van de snelle en efficiënte besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever. Vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever komt voor rekening van de Opdrachtgever en kan met zich mee brengen dat BVCM People op haar beurt wordt ontslagen van enige verplichting of tijdslimiet, of dat de Opdrachtgever een extra vergoeding of meer onkosten dient te betalen.

15. Referenties
Behoudens en voor zover anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, staat het BVCM People B.V. vrij om de naam van Opdrachtgever te gebruiken als referentie voor huidige of  toekomstige cliënten.

16. Ethische Gedragscode
Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen, bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door BVCM People worden meegewogen. 

17. Geheimhouding
Opdrachtgever en Credit Professional verbinden zich om hetzij gedurende deze overeenkomst hetzij na beëindiging hiervan, op geen enkele wijze, aan wie dan ook en in welke vorm ook
enige mededeling te doen van of aangaande bijzonderheden van Opdrachtnemers of Opdrachtgevers betreffende of daarmee houdende, welke bekend zijn geworden tijdens of ten gevolge van het uitoefenen van het project en waaromtrent bij aanvang van de dienstbetrekking geheimhouding is opgelegd en/of waarvan het geheim of het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.

18. Vervaltermijn
Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de BVCM People de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld schriftelijk aan de BVCM People kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

19. Toepasselijk recht, bevoegde Rechter
19.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op alle andere rechtsverhoudingen tussen partijen,  is Nederlands recht van toepassing.
19.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden,  Worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.

20. Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die geldt ten tijde van de totstandkoming van de Opdracht.