Algemene Voorwaarden Services

1. Algemeen / 2. Betalingsverplichtingen / 3. Bewijs- en Gegevensverstrekking /4. Geïncasseerde bedragen / 5. Provisie / 6. Gerechtelijke Procedure / 7. Opschorting / 8. Ontbinding / 9. Oninbaarheid / 10. Klachttermijn / 11. Aansprakelijkheid /12. Vervaltermijn / 13. Verrekening / 14. Conversie

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder overeenkomsten gesloten tussen BVCM Services haar opdrachtgever.
1.2 BVCM Services zal alle werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren doch geen enkele garantie t.b.v. het uiteindelijke resultaat kan worden gegeven.
1.3 Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met BVCM Services is overeengekomen.
1.4 Met betrekking tot alle geschillen die ontstaan ter zake van overeenkomsten waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, is al naar gelang de absolute competentieregels, de rechtbank / sectie kanton of de rechtbank te Amsterdam bevoegd. Nadat BVCM Services zich op het onderhavige lid heeft beroepen, zal zij de opdrachtgever een redelijke termijn, welke in geen geval minder bedraagt dan een maand, verlenen waarbinnen de opdrachtgever mag kiezen voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter.
1.5 Alle onderstaande bedragen zijn exclusief BTW.
1.6 Op alle met BVCM Services afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Betalingsverplichtingen
2.1 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg gedragen is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens een contractuele rente gelijk aan 1% per maand verschuldigd.
2.2 De opdrachtgever is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen, met een minimum van € 45,00.

3. Bewijs- en Gegevensverstrekking
3.1 De opdrachtgever verplicht zich jegens BVCM Services om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan.
3.2 De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.
3.3 De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie worden door BVCM Services doorberekend aan de opdrachtgever tegen eerder overeengekomen prijzen.
3.4 De opdrachtgever zal onverwijld aan BVCM Services mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de opdrachtgever en de schuldena(a)r(es) dan wel relevante derden.
3.5 De opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met BVCM Services, afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.

4. Geïncasseerde bedragen
4.1. Dossiers welke 1 dag eerder in behandeling zijn genomen en waarvan de volgende dag voor 10.00 uur een reguliere betaling van de gehele hoofdsom wordt gemeld (met uitzondering van verrekening en telefonische betaling) wordt kosteloos gesloten in het kader van de 24-uurs coulance.
4.2 Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan, verminderingen en/of annuleringen door de opdrachtgever sedert de datum van de incasso-opdracht inclusief creditnota's verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.
4.3 BVCM Services zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldena(a)r(es).
4.4 De door BVCM Services geïncasseerde bedragen worden, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota's en/of provisieafrekeningen, per direct aan de opdrachtgever betaalbaar gesteld tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (schriftelijk vastgelegd).
4.5 Eventueel te ontvangen deelbetalingen worden direct overgemaakt onder aftrek van het overeengekomen provisiepercentage tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (schriftelijk vastgelegd). BVCM Services is gerechtigd ook op deelbetalingen nota's en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

5. Provisie
5.1 De opdrachtgever is aan BVCM Services verschuldigd de provisie volgens de reguliere tarievenlijst van BVCM Services tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 ICMC is gerechtigd – dit ter beoordeling van BVCM Services - provisie te berekenen in gevallen dat er zaken/dossiers worden geretourneerd.

6. Gerechtelijke Procedure
6.1 Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal BVCM Services hiervoor aan opdrachtgever toestemming vragen.
6.2 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en het ontvangen van een getekende machtiging en voorschot zal ICMC de gewenste procedure aanvangen.
6.3 Alle kosten die verbonden zijn met bovenstaande procedures en/of inschakeling komen voor rekening van de opdrachtgever.

7. Opschorting
7.1 Indien de opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, kan ICMC haar eigen verplichtingen onmiddellijk opschorten.
7.2 BvCM is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

8. Ontbinding
8.1 BVCM Services heeft het recht om - zonder opgave van redenen - het (verder) uitvoeren van opdrachten te weigeren en in geval van toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussentijds te beëindigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.2 In geval van tussentijdse beëindiging is de opdrachtgever aan ICMCprovisie over het totaal van eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd.

9. Oninbaarheid
9.1 Het staat het BVCM Services vrij een incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid.
9.2 De opdrachtgever is in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel geïncasseerde bedrag.

10. Klachttermijn
10.1 De opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door BVCM Services verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan BVCM Services kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient de opdrachtgever aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.
10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.
10.3 Indien en voor zover de opdrachtgever naar het oordeel van BVCM Services terecht reclameert, is BVCM Services bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven.
10.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Indien BVCM Services aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
11.2 De aansprakelijkheid van BVCM Services voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan provisie aan de opdrachtgever in rekening zou kunnen worden gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, althans tot maximaal € 10.000,=. De eventueel door BVCM Services aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van BVCM Services in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BVCM Services. Onder BVCM Services zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.3 BVCM Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.
11.4 BVCM Services is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij krachtens artikel 3.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van BVCM Services.
11.5 BVCM Services is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
11.6 De opdrachtgever vrijwaart BVCM Services voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door BVCM Services uitgevoerde opdracht en is verplicht aan BVCM Services te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

12. Vervaltermijn
12.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat BVCM Services de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan BVCM Services kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

13. Verrekening
13.1 De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij BVCM Services haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

14. Conversie
14.1 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, treedt voor deze bepaling automatisch in de plaats een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige bepaling.
14.2 Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
14.3 In geval van conversie behouden de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.