Privacy statement

This Privacy Statement came into force on November 3, 2014,

BVCM Collections B.V. is convinced that the protection of and respect for the privacy of its stakeholders (employees, customers, accounts receivable and other relations is of great importance. Personal data are handled with the utmost care.
We can not exercise our business without having to process certain personal data. We believe it is important that the processing of personal data is done in a manner that is in accordance with the existing safeguards for the protection of the privacy. Here we follow the existing legal rules for the protection of personal data, namely the 'Protection Act (DPA). BVCM Collections B.V. will in all cases meet the requirements of the Data Protection Act.

Reporting Obligation
The Data Protection Act (WBP) has a reporting obligation. This obligation implies that, in principle, all wholly or partly automatic processing of personal data must be registered with the Dutch Data Protection Authority (CBP) or by a data protection officer (FG), which is registered with the CBP. CBP/FG maintains a public register in which all (amendments) processing operation, along with a number of characteristics of handling such purpose or purposes, the species concerned and the categories of data. The public register of the CPB can be found via the website: www.cbpweb.nl.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal BVCM Collections B.V deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als bewerker zal BVCM Collections B.V naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
In dit Privacy Statement informeert BVCM Collections B.V u over de wijze waarop BVCM Collections B.V als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens
BVCM Collections B.V maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.
Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. BVCM Collections B.V kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan BVCM Collections B.V uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geidentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt BVCM Collections B.V. uw persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om:
1. tot incasso van de door onze clienten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:
2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
3. door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
4. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

BVCM Collections B.V verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het CBP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming(fg). BVCM Collections B.V kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft BVCM Collections B.V bewerkersovereenkomsten gesloten.
Daarnaast kan BVCM Collections B.V ,voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Personal security
BVCM Collections B.V gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

External links
This website may contain links to other websites. We are not responsible for the privacy practices or the content of such other sites. We encourage you to take note of the privacy statements on websites.

Rights with regard to the processing of personal data
BVCM Collections B.V. inform the person concerned, (legal) exceptions, or certain data are processed and will cooperate with the request to correct or supplement.
Requests for access to the personal data may be submitted in writing to the address of BvCM Collections B.V. citing Inspection Personal and by attaching a copy of a valid ID. Furthermore, the request must indicate his private address and the file number and put his signature, within 4 weeks, if the request to correct data or complete, it will third parties to whom the data have been disclosed to communicate the changes. BVCM Collections B.V. need not comply with the request if it is impossible or requires a proportionate effort.

Modification Privacy Statement
We can at any time with or without notice to change this Privacy Statement. We therefore advise you from time to time to consult this Privacy Statement so that you are familiar with any changes to this Privacy Statement.

Questions, comments or complaints
f you have questions that are not answered in this Privacy Statement, when you have suggestions or comments about the contents, or when you want to view or edit your personal information or complaints about the way BvCM Collections B.V. has dealt with your personal information, please visit our website for additional information, or let us know by sending a letter to BvCM Collections B.V. stating 'Privacy'.
This BVCM Collections B.V. can prevent problems or concerns persist.

BVCM Collections B.V.
Hessenbergweg 83
1101CX Amsterdam

P.O. Box 12347
1100 AH Amsterdam