Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende juridische entiteiten van BVCM:

 • BVCM Collections B.V.
 • BVCM People B.V.
Beide entiteiten zijn gevestigd aan de Hessenbergweg 83, 1101 CX te Amsterdam in Nederland. BVCM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

BVCM Collections B.V. en BVCM People B.V. hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BVCM Collections B.V. en BVCM People B.V. houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).


In onze privacyverklaring staat:

 • Voor wie deze privacyverklaring geldt;
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • Wat we doen met uw persoonsgegevens;
 • Met wie wij uw gegevens delen;
 • Uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens;
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen over privacy.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
 • Opdrachtgevers die gebruikmaken van de dienstverlening van BVCM Collections B.V.;
 • Debiteuren van opdrachtgevers van BVCM Collections B.V.;
 • Sollicitanten;
 • Kandidaten;
 • Bezoekers van de website www.bvcm.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken voor onze dienstverlening

BVCM Collections B.V. beheert en verwerkt persoonsgegevens van personen die wij, in opdracht van onze klanten, telefonisch en/of schriftelijk benaderen. Deze gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BVCM Collections B.V. verwerkt:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.


Persoonsgegevens die we verwerken van onze website bezoekers

BVCM Collections B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites. Wij gebruiken onderstaande gegevens op basis van toestemming die gegeven is door gebruikers van onze websites en daar contactformulieren invullen. 

U kunt uw persoonsgegevens vermelden om informatie of diensten aan te vragen, om u aan te melden voor een training, om nieuwsbrieven te ontvangen of om te solliciteren op een vacature.

Naast het doel waarvoor u de persoonsgegevens heeft verstrekt, gebruikt BVCM Collections B.V. uw gegevens om u te informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten. 

Persoonsgegevens, die u verstrekt, om door ons geïnformeerd te worden over onze dienstverlening en voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, worden niet automatisch verwijderd. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van deze informatie, dan kunt u zich eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de opt-out in de e-mail of door een e-mail te zenden aan privacy@bvcm.nl

Persoonsgegevens die door gebruikers via de website worden verstrekt:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres.


Persoonsgegevens die door sollicitanten, al dan niet via de website worden verstrekt:

 • naw-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Curriculum vitae en motivatiebrief (gegevens over uw opleiding en ervaring).

We maken op deze website gebruik van cookies. Lees meer in onze cookieverklaring

Waarom verwerken we uw gegevens? 
We verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die we van u verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, tenzij we voor andere doeleinden op voorhand van u expliciete toestemming hebben verkregen. Doel van het verwerken van uw gegevens zijn onder andere: 

 • Uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het optimaliseren van onze dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze website;
 • Het onderhouden van relaties;
 • Marketingdoeleinden;
 • U daarnaar gevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier;
 • In het geval van een sollicitatie; om uw geschiktheid voor een bepaalde functie te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en u uit te kunnen nodigen voor een gesprek;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.


We verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden: 

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Noodzakelijk voor het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Toestemming (indien vereist).


Hoe lang bewaart BVCM Collections B.V. uw persoonsgegevens?

BVCM Collections B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de dienstverlening te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van de debiteuren van onze opdrachtgevers: 3 jaar;
 • Persoonsgegevens van onze opdrachtgevers: 7 jaar;
 • Persoonsgegevens van websitebezoekers: Browsersessie/cookies tot 24 maanden.
 • Persoonsgegevens van sollicitanten: sollicitatiegegevens zullen uiterlijk 4 weken na het eindigen van de sollicitatieprocedure verwijderd worden, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven aan BVCM om diens gegevens voor een periode van maximaal 1 jaar te bewaren. 

Op elk moment: u kunt cookies handmatig verwijderen door de verwijderinstructies van uw gebruikte browser te volgen in de browserinstelling. Lees meer in onze cookie-verklaring.

Uitwisseling persoonsgegevens met derden 
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren kan het noodzakelijk zijn om uw gegevens te delen met andere partijen / derden. Dit kan zowel binnen als buiten Nederland zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BVCM Collections B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BVCM Collections B.V.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij BVCM Collections B.V. een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens via een computerbestand naar uzelf of een door u aangewezen genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@bvcm.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wat mag er op deze betreffende kopie niet zichtbaar zijn:

 • Uw pasfoto;
 • Machine readable zone (MRZ) de strook met nummers onderaan uw paspoort);
 • Uw paspoortnummer;
 • Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hiervoor ook gebruikmaken van, de door de overheid ontwikkelde, app 'KopieID'. Via deze app kunt u eenvoudig de MRZ zwart maken en het doel van de verwerking opgeven. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken na uw verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
BVCM Collections B.V. gaat zeer integer om met haar data en de bescherming hiervan. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken we met With-secure (antivirusprogramma), next gen firewall, back-ups, sterke/ complexe wachtwoorden, een beschermde onlineomgeving door middel van tweefactor-authenticatie, het versleutelen van data (netwerk- en schijfencryptie) en beveiligd e-mailen via NTA 7516.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@bvcm.nl.

Cookies
Bezoekt u onze website dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we uw gegevens zoveel mogelijk. Lees meer in onze cookieverklaring.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen te allen tijde, met of zonder kennisgeving, de privacyverklaring wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen en aanpassingen binnen BVCM Collections B.V. en uw gegevens.

Klachten
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens van ons kantoor dan horen we dit graag via onze Privacy Officer.

Dhr. J. Groenewegen
privacy@bvcm.nl
BVCM Collections B.V.
Hessenbergweg 83
1101 CX Amsterdam
Nederland

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.