Onze BVCM/Call2Collect servicedesk voor DirectPay is bereikbaar via directpay@call2collect.com

Lees hier het volledige bericht.

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki): een nieuwe era in de incassobranche

Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) op 1 april 2024, ondergaat de Nederlandse incassosector een fundamentele transformatie. Deze wet introduceert strikte regels en normen voor incassobureaus, deurwaarders en andere partijen betrokken bij incassodiensten, met het doel om de kwaliteit van de incassopraktijken te verbeteren en de bescherming van debiteuren te versterken. Dit blog verkent de belangrijkste onderdelen uit de Wki en de implicaties ervan voor de incassobranche.

Wki-proof incassokosten wet wijziging aanmaankosten

Achtergrond en Noodzaak van de Wki

De invoering van de Wki komt voort uit een groeiende bezorgdheid over de praktijken van sommige incassobureaus, die steeds vaker als agressief en niet-transparant worden beschouwd. Deze methoden kunnen leiden tot een verergering van de financiële problemen van debiteuren, zonder een effectieve oplossing te bieden voor de onderliggende schuldproblematiek. De wet beoogt een balans te creëren tussen de belangen van schuldeisers en de rechten van debiteuren, door een eerlijk, transparant en respectvol incassoproces te bevorderen.

Kernpunten van de Wki

  • Vergunningplicht: Een van de meest ingrijpende veranderingen is de introductie van een vergunningplicht voor incassobureaus. Deze bureaus moeten voldoen aan strikte voorwaarden op het gebied van transparantie, deskundigheid en betrouwbaarheid om een vergunning van Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van justitie en veiligheid) te verkrijgen.
  • Transparantievereisten: De Wki stelt hoge eisen aan de transparantie van incassoprocedures. Incassobureaus zijn verplicht om duidelijke informatie te verstrekken over de schuld, de bijkomende kosten en het incassoproces. Dit helpt debiteuren om een beter inzicht te krijgen in hun situatie en bevordert de communicatie tussen alle partijen.
  • Bescherming van debiteuren: De wet versterkt de bescherming van debiteuren door het instellen van maximumbedrag aan incassokosten en het verbieden van bepaalde praktijken die als onrechtmatig of oneerlijk worden beschouwd.
  • Toezicht en handhaving: De Inspectie Justitie & Veiligheid krijgt de taak om toezicht te houden op de naleving van de Wki en kan sancties opleggen aan incassobureaus die de regels overtreden.

Incassokosten berekenen

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen indien de debiteur een consument (natuurlijk persoon) is. Volgens de Wki dient iedere incasso-organisatie zich vanaf 1 oktober 2024 aan onderstaande richtlijnen te houden:

Berekenen van beperkte incassokosten bij terugkerende facturatie, voor termijnbetalingen niet hoger dan € 266,67.

Maximumbedrag aan incassokosten per zes maanden:
€ 140,00 (€ 40,00 + 5x € 20,00).

Termijn waarbij 15% van de incassokosten is berekend op basis van de Bki telt ook mee in de terugkijkperiode van zes maanden.

BVCM: Een Voorbeeld van Wki-Compliance

Als lid van de Nederlandse Vereniging Van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en houder van het Incasso Keurmerk, lopen BVCM en andere NVI-leden voorop in deze ontwikkelingen. De huidige NVI leden-criteria overstijgen zelfs de initiële vereisten van de Wki, wat betekent dat BVCM volledig aan deze nieuwe regelgeving voldoet en daarmee dus Wki-proof is.

Het Incasso Keurmerk staat voor:

  • Gegarandeerde kwaliteit: Strenge regelgeving en systematische onafhankelijke controle.
  • Voorbereid op toekomstige regelgeving: Actuele criteria die de Wki-normen overtreffen, inclusief de cummulatieregeling.
  • Professionele ontwikkeling: Continue begeleiding bij nieuwe en strengere eisen.

 

Impact op de Incassosector

De invoering van de Wki zal naar verwachting een positieve impact hebben op de incassobranche, door het bevorderen van meer ethische en effectieve incassopraktijken. Het zal de branche als geheel professionaliseren en het vertrouwen van zowel schuldeisers als debiteuren in het incassoproces vergroten.

Conclusie

De Wet kwaliteit incassodienstverlening is een cruciale stap voorwaarts in de bescherming van debiteuren en de bevordering van een rechtvaardig incassobeleid in Nederland. Met de implementatie van deze wet op 1 april 2024 zal de incassosector een nieuw tijdperk ingaan, gekenmerkt door hogere kwaliteitsnorm, wat door BVCM van harte wordt toegejuicht.


"De huidige NVI leden-criteria overstijgen zelfs de initiële vereisten van de Wki, wat betekent dat BVCM volledig aan deze nieuwe regelgeving voldoet en daarmee dus Wki-proof is."